Για την επίβλεψη των έργων της η εταιρεία χρησιμοποιεί έμπειρους μηχανικούς και εργοδηγούς που  έχουν ως αντικείμενο την τήρηση στην κατασκευή όλων των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, την πλήρη υλοποίηση  των εκπονημένων μελετών, την τήρηση όλων των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, την οικονομική διαχείριση του έργου, τις διάφορες επιμετρήσεις, την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, τον έλεγχο και την παραλαβή των υλικών, την καταγραφή του εργαζομένου προσωπικού, την εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων κ.α.

     Η εταιρεία αναλαμβάνει την επίβλεψη και των δικών σας έργων παρέχοντάς σας όλες τις ως άνω υπηρεσίες για να εξασφαλίσετε το πιο άρτιο και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.